Hvem kan leje

Selskabslokalet kan lejes af alle over 21 år. Du behøver ikke at være en del af vores foreningen for at leje.
Hvis en person under 21 ønsker at leje lokalet, kræver foreningen, at en af forældrene står som lejer, samt er til stede under hele festen.

Generelt

Selskabslokalet må højst rumme 50 personer. Alt inventar, m.m. skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Der skal vises hensyn til kvarterets beboere, ejendomme, samt haveanlæggene. De omkringliggende legepladser må ikke benyttes af gæsterne fra selskabslokalet. Misligholdelse af kontrakten samt de udleverede regler kan medføre bortvisning fra selskabslokalet. Hvilket også vil afskære lejeren fra fremover at leje lokalet. Det er ikke på nogen måde tilladt at klistre skilte, farvede crepebånd eller lignende på væggene. Husk at tilse at alle vinduer og døre er lukkede og låste, samt at alt lys er slukket når huset forlades.

Parkering

Der kan parkeres biler foran forsamlingshuset samt på Æblehavens gæsteparkering.

I forbindelse med parkering ved selskabslokalet skal man sikre sig, at dette ikke sker ved indkørslerne til de andre boligforeninger, og således forstyrre trafikken til og fra disse.

Der må ikke parkeres på græsplæner eller stier.

Støj

Af hensyn til naboer skal musikken dæmpes og alle døre og vinduer holdes lukkede fra præcis kl. 00.00. Musikken skal under festen holdes på et acceptabelt niveau, så de omkringliggende naboer forstyrres mindst muligt.

Rygning

Rygning er ikke tilladt indenfor, men henvises til udendøres arealer.

Brug af åben ild

Brug af åben ild og haveblus er under lejerens fulde ansvar og skal slukkes forsvarligt. Anden brug af åben ild er ikke tilladt. Grillkul skal bortskaffes af lejeren selv og må derfor ikke smides i ABF Æblehavens affaldscontainer eller graves ned på grunden.

Rengøring og oprydning

Der skal ryddes op, støvsuges, vaskes gulve og fjernes affald. Desuden skal toiletterne rengøres. Bordene skal vaskes af, og stole stilles på plads, som vist på tegning i køkkenet. Borde, gulve og toiletter må kun rengøres i de forefindende midler (se liste på køkkenskab). Al porcelæn, glas, bestik, m.m. skal vaskes af og sættes pænt på de afmærkede pladser, så det er let at tælle op. Hvis der anbringes papirflag, skilte eller lignende i græsset eller langs vejen skal disse fjernes. Hvis rengøringen ikke er tilfredsstillende, fratrækkes et beløb efter gældende dagspris.

Affald

Alt affald skal sorteres i: Alm. Affald og papiraffald. Affaldet skal i poser, der lukkes. Alt affald – på nær flasker/glas/øl og sodavandsdåser – afleveres på affaldspladsen lige ved siden af selskabslokalet. Flasker og glas samt øl og sodavandsdåser må ikke efterlades. Det skal afleveres på genbrugsstationen som findes på Birkegaardsvej – 8361 Hasselager åbent mandag til fredag kl. 07.00 til 18.00 – lørdag – søndag kl. 10.00 til 17.00.

Overdragelse

Nøglen til selskabslokalet kan afhentes på det aftalte tidspunkt på det aftalte sted. Det er normalt efter kl. 12.00 på udleveringsdagen. Kvittering for indbetalt leje og depositum skal forevises på forlangende.

Aflevering

Selskabslokalet skal normalt afleveres i ryddet og rengjort stand senest kl. 10.00 dagen efter udlejningen. Hvis Selskabslokalet ikke er udlejet dagen efter skal det afleveres i ryddet og rengjort stand senest kl. 12.00 dagen efter udlejningen. Det er muligt at købe sig til ekstra tid / dag ( speciel pris ), hvis selskabslokalet ikke er udlejet. I forbindelse med afleveringen skal lejer meddele, hvad der eventuelt er blevet beskadiget eller fjernet. Erstatning beregnes efter gældende dagspriser.

Ikke inkluderet i lejen

Lejer skal selv medbringe duge, viskestykker, håndklæder og toiletpapir.

Afbestilling

Afbestilles selskabslokalet mere end fire uger inden det aftalte tidspunkt for udlejning returneres eventuelt indbetalt leje og depositum fuldt ud. Afbestilles selskabslokalet mindre end fire uger inden det aftalte tidspunkt for udlejning returneres det fulde depositum samt halvdelen af den indbetalte leje. Afbestilles selskabslokalet mindre end to uger inden det aftalte tidspunkt for udlejning returneres det fulde depositum, men der betales fuld leje.

Betalingsbetingelser

Det aftalte beløb for leje og depositum skal betales via det oplyste kontonummer, senest sidste rettidige indbetalingsdato – datoer ifølge kontrakten. Betales beløbet ikke inden denne frist, har udlejer ret til uden yderligere varsel at udleje selskabslokalet til anden side.

Tilbagebetaling af depositum

Depositum ( fratrukket et beløb til dækning af mangler og skader ) vil blive tilbagebetalt kort tid efter, at lokalet er afleveret og gennemgået. Kan det betalte depositum ikke dække udgiften til udbedring af de opståede mangler, hæfter lejeren for det manglende beløb.

Force Majeure

ABF Æblehaven kan ikke drages til økonomisk / juridisk ansvar overfor pludselige fejl på tekniske installationer så som f.eks. ( opvaskemaskine, kaffemaskine, elkedel, komfur, toiletter, køleskab ) og andre pludseligt opståede situationer.